စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၇) ပျားနှင့်ပိတုန်း(ကဗျာ) ၊ စာမျက်နှာ (၁၇)