စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၆) ပြန်လှန်သင်ကြားခြင်း ၁၊ စာမျက်နှာ (၁၅ မှ ၁၆)