စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၃၄)ကိုယ့်ငယ်ဘ၀အကြောင်းမေးပြီးစာစီစာကုံးရေးကြရအောင်၊စာမျက်နှာ(၉၅မှ၉၇)