စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၃၂) ဒိုးပတ်သံ၊ စာမျက်နှာ (၉၁)