စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၃၁) သုံးပွင့်တစ်ခိုင်(ပြဇာတ်)၊ စာမျက်နှာ (၈၇ မှ ၉၀)