စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၃၀) စကားပုံများ၊ စာမျက်နှာ (၈၃ မှ ၈၆)