စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၉) ပေးစာ၊ စာမျက်နှာ (၇၉ မှ ၈၂)