စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၈) ပန်းမျိုးစုံညီဆယ့်နှစ်လရာသီ၊ စာမျက်နှာ (၇၄ မှ ၇၈)