စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၇) စကားထာ၊ စာမျက်နှာ (၇၂ မှ ၇၃)