စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၆) ကိုယ်တိုင်ပုံပြောကြရအောင်၊ စာမျက်နှာ (၆၉ မှ ၇၁)