စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၅) ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ် သင်ကြမယ်၊ စာမျက်နှာ (၆၆ မှ ၆၈)