စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၄)ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ် အကြောင်းရင်းကိုပြောကြမယ်၊ စာမျက်နှာ (၆၃ မှ ၆၅)