စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၃) သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်၊ စာမျက်နှာ (၆၀ မှ ၆၂)