စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၂) ကျောင်းပိတ်ရက်ခရီးသည်(ကဗျာ)၊ စာမျက်နှာ (၅၉ )