စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၁) ဆရာကာပြန် အာခေါင်လှံစူး (ပုံပြင်)၊ စာမျက်နှာ (၅၆ မှ ၅၈)