စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၂၀) အကြောင်းအရာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးခြင်း၊ စာမျက်နှာ (၅၄ မှ ၅၅)