စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၉) မည်သည်က ကြက်ဥစိမ်းဖြစ်သနည်း၊ စာမျက်နှာ (၄၉ မှ ၅၃)