စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၈) စကားဆက်၊ စာမျက်နှာ (၄၇ မှ ၄၈)