စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၇) ကွန်ပျူတာ (ကဗျာ)၊ စာမျက်နှာ (၄၆)