စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၆) အမှတ်စဥ်တပ်ကာ ပြောကြမယ်၊ စာမျက်နှာ (၄၃ မှ ၄၅)