စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၅) ဝါကျတွေချဲ့ထွင်ကြည့်ကြမယ်၊ စာမျက်နှာ (၄၁ မှ ၄၂)