စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၄) ပုဂံ၊ စာမျက်နှာ (၃၇ မှ ၄၀)