စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၃) ဝေါဟာရကြွယ်ကြွယ်ကစားမယ်၊ စာမျက်နှာ (၃၅ မှ ၃၆)