စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၂) အောင်ဆန်းဇာနည် (ကဗျာ)၊ စာမျက်နှာ (၃၄)