စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၁၀) ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီး တွေးကြ ရေးကြမယ်၊ စာမျက်နှာ (၂၇ မှ ၂၉)