မြန်မာစာ Grade 3

  • by MOE NUG
  • Course level: Basic Education

Description

This course presents Myanmar language, Grade 3, developed by MOE, NUG.

More lessons will be added as they become available.

(This is a duplicate for redundancy and ease of access for students in Myanmar.)

Topics for this course

11 Lessons

အခန်း (၁)

အခန်း (၂)

အခန်း (၃)

အခန်း (၄) စာဖတ်ခန်းကိုသွားကာရယ် ဗဟုသုတရှာကြမယ်

အခန်း (၆) ပေးစာ စကားထာသင်ကာရယ် ကိုယ်တိုင်ပုံပြင်ပြောကြမယ်

အခန်း (၇) ဇာတ်လမ်းကလေးတွေ ပြောကာရယ် ပြန်လှန်လေ့ကျင့် သင်ကြမယ်

About the instructor

0 (0 ratings)

82 Courses

97 students

Target Audience

  • Grade 3 students