အတွဲ(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ဝါစင်္ဂဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊ ဝိဘတ်ပစ္စည်း