အတွဲ(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ဝါစင်္ဂဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊ ကြိယာ၊ ကြီယာဝိသေသန