အပိုင်း(၁)၊ အခန်း(၂) ဆောင်းပါး၊ တစ်ဦးတည်းအပြောပုံစံ