အပိုင်း(၁)၊ အခန်း(၁) အပြောအဆိုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်၊ တသံနှင့်သသံ