အခန်း (၁၂) စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံပြောမယ် ကဗျာကလေးလည်း နားထောင်ကွယ်

အပိုင်း (၅)၊ စာမျက်နှာ (၄၆ မှ ၄၇)