အခန်း (၁၂) စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံပြောမယ် ကဗျာကလေးလည်း နားထောင်ကွယ်

အပိုင်း(၈) စာမျက်နှာ(၃၈မှ၄၀)