အညွှန်းနာမဝိသေသနနှင့်အညွှန်းနာမ်စား ၊ စာမျက်နှာ (၂၁)