ပုံဆွဲခြင်းနှင့် ဆေးခြယ်ခြင်း (Kindergarten)

  • by MOE NUG
  • Course level: Basic Education

Description

This course presents Drawing and Painting, Kindergarten, developed by MOE, NUG.

More lessons will be added as they become available.

(This is a duplicate for redundancy and ease of access for students in Myanmar.)

Topics for this course

32 Lessons

မိမိအကြောင်း (Myself )

တို့မိသားစု (My Family)

တို့ကျောင်း (My School )

တို့ရပ်ရွာ

ပိုးကောင်လေးများ

နို့တိုက်သတ္တဝါများ

About the instructor

0 (0 ratings)

82 Courses

97 students

Target Audience

  • Kindergarten students