အခန်း (၃)၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ

(ခ) စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ စာမျက်နှာ၂၈ – ၃၉