အခန်း (၃)၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ

(က) အပိုင်း(၂)