အခန်း (၃)၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ

(က) တွင်းထွက်ပစ္စည်း (စာမျက်နှာ ၂၀-၂၂)