(၂.၁)မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေပျံ့နှံနေထိုင်ပုံနှင့်လူဦးရေပမာဏ)၊ စာ၂၆

https://www.youtube.com/watch?v=c6WWqBfaU2I