အပိုင်း(၂)သဘာဝပေါက်ပင်နှင့်သစ်တောများ၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်…. စာ(၄၇)