အခန်း (၃)အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများ

အပိုင်း (င) ငွေ့ရည်ဖွဲခြင်းနှင့်ရွာကျခြင်း၊ စာမျက်နှာ(၁၃)