အခန်း (၃)အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများ

အပိုင်း (ဃ) လေထုဖိအားနှင့်တိုက်လေများ၊ စာမျက်နှာ(၈)