အခန်း (၃)အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများ

အပိုင်း (ဂ) လေထုအပူချိန်၊ စာမျက်နှာ(၅)