အခန်း (၃)အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများ

အပိုင်း (ခ) မိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတု အပိုင်း၂ စာမျက်နှာ(၄)