အခန်း (၃)အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများ

အပိုင်း(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်များ(မွေးမြူရေးနှင့်ရေထွက်လုပ်ငန်း)