အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၃) ဒြပ်ပေါင်းများ၊ စာမျက်နှာ (၇၀)